EHT-liitto  | Tavoitteet  | Jäsensivut  | Erikoishammasteknikot  | Hammasproteesit  | Ajankohtaista  | In English
LähetehankeErikoishammasteknikkoliiton tavoitteet

 

Erikoishammasteknikkoliiton toiminnan tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuollon kehittämiseen hammasprotetiikan osalta sekä turvata jäsenten etuja yhteiskunnassa.

 

Näillä sivuilla esitellään joitakin työnalla olevia tavoitteita, hankkeita ja annettuja lausuntoja.

 

 

Tutustu Lähetehankkeeseen!

Erikoishammasteknikkoliiton tavoitteena on saada hammaslääkäreille oikeus tarvittaessa kirjoittaa potilaalle lähete erikoishammasteknikolle irtoproteesihoitoon.

 


3.5.2019

Hammasteknisen alan järjestöt jatkavat selvitystä ammattihenkilölain tulkinnasta

Selvitystä terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta jatketaan viranomaistahon kanssa. Valvira on poliisille antamallaan lausunnolla keskeyttänyt poliisille tehdyn tutkintapyynnön, jossa ammattikuntamme oli pyytänyt poliisia tutkimaan pitääkö Lumi Dental Oy:n palveluksessa olla laillistettu hammasteknikko. Valvira on vedonnut, että Lumi Dental Oy:hyn suoritetussa Valviran tarkastuksessa on havaittu poikkeamia Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain vaatimuksissa. Valvira ei ole katsonut poikkeamien olevan sen laatuisia, että niiden arvioiminen olisi tullut siirtää poliisin tutkittaviksi. Valvira on lausunnollaan keskeyttänyt Terveydenhuollon ammattihenkilö lain tulkinnan selvityksen vetoamalla, että Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain osalta ei Valviralla ole huomautettavaa.

Valviran kanssa käydyissä keskusteluissa tulkinta Terveydenhuollon ammattihenkilölain osalta on vielä kesken. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain vaatimusten tulkinta jatkuu viranomaistahon kanssa. Asiasta tiedotetaan, kun viranomaisilta saadaan selkeä kanta hammasteknikon asemaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain tulkinnasta erityisesti ammatinharjoittamisoikeuden osalta.

 

Aiemmin tällä palstalla uutisoitua

6.3.2017

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli "Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?"

 

21.10.2016

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet tutkintapyynnön

Lue lisää18.11.2018

Hammasteknisen alan järjestöt antoivat yhteisen lausunnon EHT:n ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytyksiä valmistelevan työryhmän raportista


STM:ön hanke: Erikoishammasteknikon ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytyksiä valmisteleva työryhmä

 

Lue järjestöjen yhteinen lausunto


 


7.9.2018

Hammasteknisen alan järjestöt antoivat yhteisen lausunnon arvonlisävero-ohjeesta.

 

Lue koko lausunto

 


6.3.2018

 

Hampaallisessa suussa voi olla hampaaton leuka

Erikoishammasteknikkoliitolta on tiedusteltu kantaa hammasproteesien valmistuksesta hampaalliseen suuhun. 

Erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa irrallisia kokoproteeseja niiden käyttäjille. Eli, tehdä hampaattomaan leukaan kokoproteesin.

Kelan toimenpideluettelosta sivulta 9. löytyy suuntaa-antava listaus erikoishammasteknikon kliinisen työn toimenpiteistä.

 

Lausunto

 


30.8.2017

STM:ön kysely ammattihenkilölaista

Hammasteknisen alan järjestöt: EHTL, HlabL, HMest ja SHtS antoivat yhteisen vastauksen STM:n kyselyyn terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) nykytilasta ja uudistamistarpeista.

 

Lue lehtiartikkeli Hammasteknikko 3/2017

 


6.3.2017

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Ammattikuntamme järjestöt ovat tehneet Valviralle selvityspyynnön hammasteknikon asemasta laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta 1.2.2017.
Asian selvittely on ainakin terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta edelleen epäselvä, vaikka terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki (559/1994) selkeästi määrittelee laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimista.

 

Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli "Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?"

 


21.10.2016

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet tutkintapyynnön

Lumi Dental Oy:stä on tehty tutkintapyyntö poliisille 18.10.2016.

Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa.

Lue lisää

 


26.6.2016

Erikoishammasteknikkoliitto on kommentoinut 26.6.2016 PALKO:lle aiheesta:
"Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa"

Lue EHT-liiton kommentit

 

 


3.11.2015

Erikoishammasteknikkoliiton ja hammaslaboratorioliiton lausunto sairaanhoitokorvausten korvaustaksoista

Lue lausunto

 


2.10.2015

Asetuksen muutos

Lähetehanketyöryhmä on toimittanut 25.9.2015 (STM:n pyynnöstä) asetuksen muutosesityksen Sosiaali- ja terveysministeriölle.

 

Lue tiivistelmä esityksestä.

Lue lisää "Lähetehanke"-sivulta

 


28.6.2015

Hammasteknisen alan järjestöjen kommentti Hammasvälineelle ja MDH Suomi Oy:lle

Erikoishammasteknikkoliitto ja Hammaslaboratorioliitto ovat 18.6.2015 antaneet kommentin Hammasväline Oy:n ja MDH Suomi Oy:n toimitusjohtaja Kalle Salmelalle.

 

Hammasvälineen tiedote hammaslaboratorioille (17.6.2015)

Liittojen kommentti (18.6.2015)

 


 

Erikoishammasteknikkoliitto on perustanut Lähetehanketyöryhmän 27.3.2015

Työryhmän tavoitteena on saada hammaslääkäreille oikeus tarvittaessa kirjoittaa potilaalle lähete erikoishammasteknikolle irtoproteesihoitoon. Hammaslääkäri olisi jatkossa se taho, joka arvioi hoidon tarpeen sekä sen, soveltuuko työ teetettäväksi erikoishammasteknikolla. Työryhmä tekee aiheesta selvityksiä ja vaikutusten arviointia. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys lähetekäytännöstä hammashoidon keskeisille toimijoille ja pyytää esityksestä lausuntoja. Lopullinen tavoite on toimittaa lakiasetuksen muutosesitys Sosiaali- ja terveysministeriölle.

 

Lue lisää "Lähetehanke"-sivulta

 


 

Erikoishammasteknikot JulkiTerhikkiin

Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön (hammasteknikko) ammattioikeus on helposti tarkistettavissa Valviran ylläpitämästä internet-rekisteri JulkiTerhikistä. Nykyisen lainsäädännön mukaan potilastyöhön edellytettävää lisäkoulutusta (erikoishammasteknikko) ei JulkiTerhikissä kuitenkaan julkaista.
Tämä tieto olisi erittäin tärkeä kun esimerkiksi potilas, työnantaja tai erikoishammasteknikkopalvelujen ostaja haluasi nopeasti tarkistaa, onko hammasteknikko hankkinut potilastyöhön vaadittavan erikoishammasteknikon pätevyyden. Tieto on tällä hetkellä tarkistettavissa vain puhelimitse tai sähköpostitse.


Erikoishammasteknikkoliitto antoi lausunnon STM:öön ja Valviraan, jotta erikoishammasteknikot saataisiin näkyville Julkiterhikkiin.

 

EHTL lausunto

JulkiTerhikki-palvelu